Medlemsvillkor Nikado karateklubb

För att träna hos oss ska du vara medlem i föreningen.

Medlemskapet

1. Du blir medlem genom att betala den av föreningen beslutade medlemsavgiften. Ditt medlemskap är personligt och kan inte återbetalas. 

2. Som medlem:
a. ska du följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt i övrigt följa   de stadgar, tävlingsregler, beslut och policys som gäller för föreningen (se föreningens stadgar 1 kap. 3 §),

b. ska du betala de avgifter som beslutats av föreningen,

c. har du rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

d. har du rätt till information om föreningens angelägenheter,

e. har du inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

f. ska du leva upp till föreningens värderingar i och utanför dojon.

3. Ett godkännande av dessa medlemsvillkor är en förutsättning för medlemskap i Nikado karateklubb. För det fall du som medlem är yngre än 18 år måste vårdnadshavare godkänna medlemskapet och medlemsvillkoren.

4. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att meddela föreningen alternativt inte betala din medlemsavgift.

5. Ett avslutat medlemskap innebär att Nikado inte längre kan fullgöra sina åtaganden gentemot dig som medlem och du kan därmed inte heller delta vid föreningens träningstillfällen eller andra anordnade sammankomster.

6. En medlem får uteslutas från föreningen om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala medlemsavgift. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Exempel på detta är aggressivt eller osportsligt uppträdande i, eller utanför, dojon, brott mot någon av föreningens policies eller annat otillbörligt uppträdande.

7. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Om medlem uppträder olämpligt enligt ovanstående skall medlemmen först varnas. Vid upprepad förseelse kan styrelsen besluta om uteslutning.

 

Behandling av personuppgifter

1. Nikado karateklubb är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Medlemskap i föreningen innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja föreningens förpliktelser mot dig. Föreningens policy för behandling av personuppgifter hittar du på föreningens webbplats.

2. Dina personuppgifter används till följande ändamål: - Administration och genomförande av tränings- och tävlingstillfällen - Information och kallelser till medlemmar - Ta emot anmälningar från medlemmarna om deltagande vid aktiviteter - Kommunikation mellan föreningen och medlemmarna - Uppgift om godkänd graderingsnivå - Ansöka om stimulansstöd, projektstöd, organisationsstöd och aktivitetsstöd till föreningen. - Ta fram statistik som är av betydelses för föreningens administration och planering, exempelvis antal tränings- och tävlingstillfällen samt graderingsnivå.

3. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer (även vårdnadshavares uppgifter), ålder/födelsedatum/personnummer, grupptillhörighet, tränings- och tävlingsstatistik, eventuella allergier eller hälsotillstånd, eventuell familjekoppling (reducerad medlemsavgift vid tre eller fler familjemedlemmar), uppgifter som du självmant och frivilligt uppger till föreningen eller i samband med besök på föreningens webbplats eller Facebook sida samt bilder.

4. Dina personuppgifter lämnas till Sportadm för administration av medlemskap samt till IdrottOnline för ansökan till LOK-stöd. Vid godkänd gradering överlämnas namn och personnummer till JKA samt till Tokyo JKA Honbu Dojo vid gradering av svart bälte.

5. Du kan begära om rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter som behandlas av Nikado. Radering av vissa personuppgifter kan komma att begränsas av föreningens skyldigheter enligt lag.

6. Avslutat medlemskap innebär också att Nikado inte längre kommer att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullfölja föreningens skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras ett år efter avslutat medlemskap.

Särskilt gällande bilder

På föreningens webbplats och sociala medier används bilder för att synliggöra föreningens verksamhet samt i marknadsföringssyfte. Genom att godkänna dessa medlemsvillkor samtycker du även till behandling av bilder för dessa ändamål. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Detta gör du genom att kontakta din tränare. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.